ดีอย่างไร เมื่อออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อกล่าวถึง “การออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มีข้อดีอย่างไร สำหรับลูกจ้างที่เป็น “มนุษย์เงินเดือน” ที่ทำงานประจำหลายๆ ท่านอาจตอบได้แต่เพียงว่า “เป็นเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ”เท่านั้น เหตุผลเป็นเพราะอาจเพิ่งเริ่มทำงาน หรือไม่เคยศึกษาให้เข้าใจในรายละเอียด วัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รู้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เลือกให้ถูกหักเงินเป็นประจำจากเงินเดือนที่ได้รับ แล้วแต่สมัครใจ มารู้ตัวอีกทีในช่วงกลางปีหรือสิ้นปีก็จะมีใบสรุปยอดเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ทราบยอดเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสมและเงินสมทบ หากคุณยังตอบคำถามข้างบนไม่ได้ว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง นอกจากคำตอบที่คนส่วนใหญ่ทราบ เรามาทำความรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันดีกว่าครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นการเก็บออมเงินภาคสมัครใจทางหนึ่ง โดยนายจ้างและลูกจ้างทำร่วมกัน ในแต่ละเดือนนายจ้างจะหักเงินเดือนส่วนหนึ่งของลูกจ้างเพื่อนำไปเข้ากองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ ซึ่งเงินในส่วนของลูกจ้าง เรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจ่าย “เงินสมทบ” เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในจำนวนไม่น้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม แต่จะไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยออมอีกแรงหนึ่งด้วย ซึ่งนายจ้างจะจ่ายสมทบในจำนวนเท่ากันหรือมากกว่าที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเสมอ จึงกล่าวได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต่อเมื่อลาออกจากบริษัท ซึ่งจะได้รับเงินสะสมเต็มจำนวน ส่วนเงินสมทบจะได้รับตามเงื่อนไขของนายจ้างที่ตกลงกับลูกจ้างเอาไว้ตั้งแต่แรก เช่น 1) อายุงานน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับเงินสมทบ ร้อยละ 10 2) […]