แนะนำวิธีคัดกรองหุ้นเติบโต หรือ Growth Stock

หุ้นที่เราลงทุน ถ้าจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ ก็เช่น หุ้นวัฏจักร, หุ้นเติบโต, etc. Warren Buffett นิยมลงทุนในหุ้นเติบโต ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี ย้อนหลังอย่างน้อย 5-10 ปี ถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นเติบโต มีวิธีหาหุ้นพวกนี้ได้ยังไง ดูจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือดูจากกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือดูจากตัวเลขสินทรัพย์ etc. ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรบางอย่าง แต่ไม่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าเราดูเฉพาะบรรทัดสุดท้ายของงบการเงิน คือ ตัวเลขกำไร กำไรในแต่ละปี อาจจะเพิ่มขึ้นจริง แต่อาจจะเป็นกำไรที่เกิดจากความสามารถในการลดต้นทุน หรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือกำไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น ตัวเลขในงบการเงิน ยิ่งอยู่ล่างๆ มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งถูกกระทบด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตัวธุรกิจมากเท่านั้น วิธีดูการเติบโตที่แท้จริง ให้ดูที่บรรทัดบนสุดของงบการเงิน คือ รายได้ (หรือบางครั้งเรียกว่ายอดขาย) ถ้าบริษัทมีรายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปี เป็นไปได้ว่าบริษัทนั้นๆ จัดเป็นหุ้นเติบโต ตัวเลขรายได้ หรือยอดขาย บางครั้งอาจจะมีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว รวมอยู่ด้วย ให้เราตัดรายการนั้นๆ ออก เพื่อดูการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทในแต่ละปี Credit: สุมาอี้ […]