ปัญหา 3G ในไทย

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญของการประมูลใบอนุญาตให้บริการระบบ 3G – เดิมทีนั้นผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยมี 3 องค์กรด้วยกัน ได้แก่ กรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งกระทรวงคมนาคม(มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม) โดยที่ทั้งสามหน่วยงาน ยังให้บริการด้านโทรคมนาคมด้วย -ภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กำหนดให้แยกการกำกับดูแลออกจากการให้บริการโทรคมนาคมส่งผลให้เกิดการก่อตั้ง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช. หรือ NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาล -มีการกำหนดให้กรมไปรษณีย์โทรเลข ถูกย้ายมารวมอยู่กับ กทช. และแยกหน่วยงานด้านไปรษณีย์ ไปเป็นบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด – ขณะเดียวกันได้ทำการแยกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แปรรูปเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)เมื่อวันที่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ -ทางด้านการสื่อสารแห่งประเทศไทย ถูกแปรรูปเป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% โดยมีหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ […]