ข้อมูลฐานภาษี จำแนกตามรายได้

ผู้ที่มีรายได้ 1 – 150,000 บาทต่อปี ได้รับยกเว้นชำระภาษี
ผู้ที่มีรายได้ 150,001 – 500,000 บาทต่อปี ต้องชำระภาษีในอัตรา 10%
ผู้ที่มีรายได้ 500,001 – 1,000,000 บาทต่อปี ต้องชำระภาษีในอัตรา 20%
ผู้ที่มีรายได้ 1,000,001 – 4,000,000 บาทต่อปี ต้องชำระภาษีในอัตรา 30%
ผู้ที่มีรายได้ 4,000,001 บาทขึ้นไปต่อปี ต้องชำระภาษีในอัตรา 37%