มีเงินน้อย ไม่ควรลงทุน (ออมเงิน) ในหุ้นจริงหรือ

หลายคนมีความคิดว่า มีเงินน้อย ลงทุนไปก็เท่านั้น สมมุติว่ามีเงินเก็บเดือนละ 8000 บาท ได้กำไรทุกเดือน เดือนละ 10% เพิ่งจะได้กำไรแค่ 800 บาทต่อเดือน เสียเวลาเปล่าๆ

อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา แต่ถูกแค่บางส่วน เพราะอัตราดอกเบี้ยทบต้น อาศัยเวลา และการออมที่สม่ำเสมอ ถึงจะเห็นเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างการออมเงิน ที่เวลาเป็นตัวแปรสำคัญ

สมมติว่านาย ก เริ่มออมเงินเมื่ออายุ 21 ปี ออมเพียงปีละ 100 บาท โดยฝากไว้กับธนาคาร ให้อัตราดอกเบี้ยฝากร้อยละ 10 และเมื่อถึงอายุ 29 ปี ก็หยุดฝากเงิน แต่ยังไม่ถอนเงินออกมาจากธนาคาร ให้เงินต้นทำหน้าที่สร้างดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี โดยยังได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 อยู่ตลอดระยะเวลาการออม เมื่อถึงอายุ 60 ปี นาย ก จะมีเงินทั้งสิ้น 26,500 บาท ซึ่งเป็นเงินต้นเพียง 800 บาท และได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน 25,800 บาท

ส่วนนาย ข มีอายุเท่ากับนาย ก แต่เริ่มออมเงินช้ากว่า คือ เริ่มออมเมื่ออายุ 29 ปี ด้วยเงินปีละ 100 บาทเท่ากันไปจนถึงอายุ 60 ปี เป็นเวลา 32 ปีและได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ปรากฏว่าเมื่อถึงอายุ 60 ปี นาย ข มีเงินเพียง 22,100 บาท ซึ่งเป็นเงินต้นที่นาย ข ฝากธนาคาร 3,200 บาท และได้ดอกเบี้ยเพียง 18,900 บาท

เห็นได้ว่านาย ก ฝากเงินน้อยกว่านาย ข ถึง 4 เท่า แต่กลับมีเงินมากกว่านาย ข ถึง 4,400 บาท

อีก ตัวอย่างหนึ่ง คือ คราวนี้นาย ก ออมเงินเดือนละ 200 บาท โดยเริ่ม ออมตอนอายุ 21 ปีเหมือนเดิม แต่ออมไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี ได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 10 ไปตลอดระยะเวลาการออม นาย ก จะมีเงินถึง 1,253,000 บาท ในขณะที่นาย ข เริ่มออมเมื่ออายุ 29 ปีในจำนวนที่เท่ากันและได้อัตราดอก เบี้ยเท่ากันด้วย เมื่อถึงอายุ 60 ปี นาย ข มีเงินเพียง 479,000 บาทเท่านั้น คำนวณแล้วนาย ก มีเงินมากกว่า นาย ข ถึง 774,000 บาท

นั่นเป็นเพราะว่านาย ก เริ่มต้นออมก่อน ได้รับดอกเบี้ยทบต้นก่อน จึงรวยกว่านาย ข

ที่มา : หนังสือความรู้เบื้องต้นของคนอยากออม ผู้แต่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน้า 10-11